Maak Opsterland asbestvrij

LECO-energie heeft een pleitnota ingediend bij het gemeentebestuur van Opsterland over het asbestvrij maken van de gemeente. Wettelijk is bepaald dat asbestdaken na 31 december 2024 verboden zijn. Uit een oogpunt van volksgezondheid en milieu is het ‘vijf voor twaalf’ om asbest veilig te saneren.

Het besef van de noodzaak asbest te verwijderen en dat geen tijd meer verloren kan gaan, komt op een moment dat de subsidieregelingen zijn uitgeput. Achterover leunen en niks doen is geen optie, vindt het bestuur van LECO-energie.

De gemeente Opsterland zet volop in op het versnellen van de energietransitie en draagvlak te vinden om het beleid uit te kunnen voeren. Teneinde de versnelling vast te houden en te realiseren, zijn drastische maatregelen nodig. Zonder medewerking van de lokale energiecoöperaties wordt het een hele toer om het beoogde einddoel van fossielvrije gemeente te bereiken.

Weten we waar we over praten? Hoeveel vierkante meter asbest is nog aanwezig in panden, op daken van schuren, bedrijfsgebouwen enzovoort? Het is beslist niet teveel gezegd, dat het eindelijk om meerdere hectares dakvlak asbest gaat. Het bestuur van LECO-energie pleit voor een inventarisatie van asbestdaken om te kunnen vaststellen hoe groot de problematiek is.

Een van de doelstellingen van de Opsterlandse energietransitie is zonnepanelen te leggen op daken van woningen en bedrijfsgebouwen. Dit heeft onze voorkeur boven zonneweiden. Voor eigenaren van woningen, loodsen, schuren en bedrijfsgebouwen is het een forse investering om het asbest te verwijderen en nieuwe dakbedekking aan te brengen. Zonder financiële steun van de overheid/gemeente is sanering geen haalbare kaart. In de pleitnota wordt aanbevolen aan de dakeigenaren een ‘gebouw-gebonden lening’ te verstrekken, te financieren door de Bank Nederlandse Gemeenten. Een vergelijke regeling als bij starters op de woningmarkt.

We pleiten er ook voor dat de gemeenten West- en Ooststellingwerf in OWO-verband optrekken met Opsterland om samen de noodzakelijke maatregelen in te voeren.

Kijk onder Projecten naar Asbestsanering grotere daken. LECO-energie helpt u graag, door mee te denken in mogelijkheden en de beste oplossing aan u te offreren.