LECO-energie zet vol in op daken

LECO-energie heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het plaatsen van zonnepanelen op grote daken. Daken van bedrijven, stallen en loodsen, overheidsgebouwen enzovoorts. Naast enkele successen, kwam dit vaak niet van de grond. Het tij lijkt te keren met de nieuwe plannen van de gemeente Opsterland en de aankomende wijziging van de Omgevingswet.

Lees hieronder het statement van LECO-energie. Als lokale energiecorporatie met veel ervaring willen we graag een grote rol spelen in de ontwikkeling van zonnepanelen op grote daken.

Maart 2021

Statement over zonnepanelen op grote daken

Zo langzamerhand begint het duidelijk te worden dat het overschakelen naar duurzame energievoorzieningen ons voor vele problemen stelt. Zo zijn daar de gigantische windmolens die bij omwonenden grote weerstand oproepen, maar ook de enorme velden met zonnepanelen in gebieden die feitelijk voor agrarische doeleinden gebruikt zouden moeten worden.

Moeizaam traject

LECO-energie is zich daar vanaf de start van haar bestaan zeer van bewust geweest en heeft dan ook vele pogingen in het werk gesteld om panelen op daken van bedrijfspanden te leggen. Ondanks een aantal geslaagde projecten is toch ook herhaalde malen gebleken dat er onverwachte obstakels op de weg lagen, zoals:

  • dakeigenaren die eigenlijk liever niet willen meewerken, of later besluiten dit niet te willen, waardoor veel menselijke energie verloren gaat en ook het project in een flink aantal gevallen is gestrand, met soms grote financiële gevolgen,
  • onvoldoende capaciteit van het net om de opgewekte energie te kunnen terug leveren aan het elektriciteitsnetwerk, waardoor de netbeheerder dure verzwaringen zou moeten aanbrengen in het netwerk,
  • dakconstructies die niet sterk genoeg bleken voor de gewenste panelen, waardoor soms geheel moest worden afgezien van de aanleg, of moest worden overgegaan op (kostbare) versterking van de constructie,
  • onduidelijke afspraken tussen partijen over mogelijk te maken kosten en wie deze zal dragen,
  • financieringen (ook SDE-subsidies) die niet van de grond komen of gewoonweg worden geweigerd.

Door deze obstakels in een vroeg stadium te onderkennen en op basis daarvan te besluiten een project niet verder door te laten gaan, kan veel onvrede en financieel verlies worden voorkomen.

Mogelijkheden

Gelukkig heeft de gemeente Opsterland nu een eigen energiebedrijf opgericht dat als koepel moet gaan fungeren voor de lokale energie-coöperaties. Daarbij lijkt het mogelijk dat de gemeente op goedkope wijze (voor-)financieringen zal kunnen regelen.

Ook is het mogelijk dat de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2022 in werking zou moeten treden, handvaten biedt om eigenaren van grote daken te verplichten mee te werken aan het installeren van pv-installaties op hun daken om in ieder geval hun eigen energieverbruik te dekken, maar het wordt aan de gemeentes overgelaten te besluiten deze verplichtingen op te nemen in de lokale bouwbesluiten.

Het blijft natuurlijk wel raadzaam niet al te veel aandacht te besteden aan het opleggen van verplichtingen, goed overleg blijft altijd beter.

Bij de genoemde bedrijfsgebouwen moet niet alleen worden gedacht aan industriële bedrijven, maar ook aan:

  • grote stallen en loodsen bij agrarische bedrijven,
  • gebouwen van scholen, zorginstellingen en ziekenhuizen,
  • eventuele andere grote bouwwerken.

Daarnaast zou kunnen worden besloten over te gaan tot het overdekken van parkeerterreinen (gemeentelijke en bedrijfs-) met panelen, en dit ook te doen met bij de hiervoor aangehaalde gebouwen aanwezige fietsenstallingen, waarbij omwonenden hiervan geen hinder mogen ondervinden door de weerkaatsing van zonlicht.

Voor wat betreft de scholen is LECO-energie reeds in gesprek met een aantal om daar in ieder geval een energie-scan met bijbehorend advies uit te voeren in het kader van het landelijke project ‘Schooldakrevolutie’. Ook de andere scholen in de gemeente zullen hiervoor worden bezocht.

Energiedoelen: ook particulieren

Het is in ons aller belang dat we proberen de door de diverse overheden gestelde energiedoelen te halen of liever nog te overtreffen. Daarom moet bij de dakinstallaties niet alleen worden gekeken naar het eigen energieverbruik van het betreffende gebouw en haar gebruiker, maar, indien het dak daarvoor ruimte biedt, deze ruimte te gebruiken om een grotere installatie te overwegen en de overtallige energie eventueel te gebruiken voor bijvoorbeeld Postcoderoosregelingprojecten, waardoor particulieren met ongeschikte daken ook kunnen meegenieten van zonne-energie.

Lees ook het Nieuwsuur-artikel over dit onderwerp